RODO

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Patrycja Bogdaniec wykonująca działalność gospodarczą pod firmą NBM LAB Patrycja Bogdaniec pod adresem ul. Nadtorowa 14B, 72-200 Nowogard, NIP: 8561908089, REGON: 384024840.

Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zlecenia.

Administrator Danych Osobowych przetwarza Państwa dane w zakresie niezbędnym do realizacji celu jakim jest realizacja zleconych usług. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

  • dostępu do treści danych – art. 15 RODO
  • ich sprostowania – art. 16 RODO
  • do  ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 2 RODO

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mają Państwo możliwość wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez NBM LAB Patrycja Bogdaniec w związku z realizacją usług.

Dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani profilowaniu.